อาคารสำหรับฝึกซ้อม “พิธีพระราชทานปริญญาบัตร” ปีการศึกษา 2560-2562

อาคารสำหรับฝึกซ้อม “พิธีพระราชทานปริญญาบัตร” ปีการศึกษา 2560-2562


          วันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2565 แยกกลุ่มซ้อมย่อย กลุ่ม A
กลุ่ม A1 บัณฑิตเลขที่ 001-0626 ณ อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ฯ (อาคาร 29)
กลุ่ม A2 บัณฑิตเลขที่ 0627-1205 ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์ฯ (อาคาร 23)
กลุ่ม A3 บัณฑิตเลขที่ 1206-1800 ณ อาคารศูนย์นิวัติสโมสร (อาคาร 25)
กลุ่ม A4 บัณฑิตเลขที่ 1802-2892 ณ อาคารสถาบันช่างเมืองเพชรฯ (อาคาร 33)

          วันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2565 แยกกลุ่มซ้อมย่อย กลุ่ม B
กลุ่ม B1 บัณฑิตเลขที่ 2895-3525 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร 16)
กลุ่ม B2 บัณฑิตเลขที่ 3527-4146 ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 18)
กลุ่ม B3 บัณฑิตเลขที่ 4147-4705 ณ อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 26)
กลุ่ม B4 บัณฑิตเลขที่ 4706-5365 ณ อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร (อาคาร 19)

ฝึกซ้อมรวมและฝึกซ้อมใหญ่ ณ อาคารสุเมธตันติเวชกุล


#ประชาสัมพันธ์ข่าวจากงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 


เว็บไซต์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี https://pbru.ac.th/parinya/

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน