ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ จากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่างของคณะมนุษยฯ)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการ จากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำ
(แทนตำแหน่งที่ว่าง ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

 

         ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการ แทนตำแหน่งที่ว่างของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคณะกรรมการฯ จึงได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2549  และมีประสบการณ์สอนในมหาวิทยาลัยมาแล้วไ่ม่น้อยกว่า1 ปี นับถึงวันลงคะแนนเลือกตั้งดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประการศนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565

          โดยมีกำหนดการเลือกตั้งในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565 ระหว่างเวลา 9.00 – 14.00 น. ผ่านทางเว็บไซต์  https://www.pbru.ac.th/elections  และประมวลผลคะแนนทันที่เมื่อสิ้นสุดการลงคะแนน

650831ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ