ประกาศที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรว่าง

pbru

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรว่าง


           ด้วย ขณะนี้มีที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรว่าง สามารถเปิดให้บุคลากรยื่นความจำนงเข้าพักอาศัย มีรายละเอียด ดังนี้
          1. ที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรสายวิชาการ “อาคารชุด 15A และ 15B  จำนวน 7 ห้อง
          2. ที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน “อาคารชุด 15C  จำนวน 7 ห้อง
          1. ที่พักอาศัยแบบครอบครัว “อาคารชุด 30D  จำนวน 7 ห้อง