ประกาศผลการจัดอันดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) 2022

          ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สมัครเข้าร่วมการจัดอันดับ THE Impact Rankings เพื่อพัฒนาการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) โดยได้มีการเลือกเป้าหมายหลักจำนวน 5 เป้าหมายเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ด้านที่ 2 Zero Hunger ด้านที่ 3 Good Health and Well-Being ด้านที่ 4 Quality Education ด้านที่ 7 Affordable and Clean Energy และด้านที่ 17 Partnerships for the Goals เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals :SDGs) โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการเข้าร่วมการจัดอันดับทั้งเป้าหมาย 5 ด้าน พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีผ่านระบบการจัดอันดับ THE Impact Ranking เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

          บัดนี้ THE Impact Rankings ได้ประกาศผลการจัดอันดับเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27เมษายน 2565 มีสถาบันที่ส่งข้อมูลเข้าร่วมการจัดอันดับโดยรวม (overall rank: 3 SDGs + SDG 17) จำนวน 1,406 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้รับการจัดอันดับ เป็นอันดับที่ 1001+ ของโลก อันดับที่ 435 ของเอเชีย และลำดับที่ 26 ของประเทศไทย ทั้งนี้ได้มีการรายงานแยกรายด้านของ SDG จึงขอรายงานผลสรุปดังนี้

ดาวน์โหลดรายงานสรุปฉบับสมบูรณ์