ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565


           ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 17 – 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 และดำเนินการสอบคัดเลือกเมื่อวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว นั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 1334/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565 ดังเอกสารแนบ 1 และขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ 1 ดำเนินการชำระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์และแนบไฟล์เอกสารเพื่อรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ที่ http://reg.pbru.ac.th/ โดยศึกษาวิธีการยืนยันสิทธิ์และการแนบไฟล์เอกสารรายงานตัวได้ที่ http://reg.pbru.ac.th/ เมนู “คู่มือการใช้งาน” หน้า 21-28 ตั้งแต่วันที่ 20 – 23 ธันวาคม 2565 และกำหนดการและแนวปฏิบัติในการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ดังเอกสารแนบ 2

 

ดาวน์โหลดประกาศ >> CLICK

#ข่าวจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน