ประกาศนโยบาย “ไม่ให้ – ไม่รับของขวัญ No Gift Policy” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ

No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

            มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้ความสำคัญและตระหนักถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมทัศนคติ และค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น และมีจิตบริการต่อผู้ที่เข้ารับบริการด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

          เพื่อเป็นการพัฒนาระบบราชการไทยให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงมีนโยบายการงดให้ ไม่รับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ในการดำเนินงานและเทศกาลสำคัญ
เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีงดให้-งดรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด แก่ผู้รับบริการที่มาติดต่อ ในการดำเนินงานและทุกเทศกาลสำคัญ เพื่อหลีกเลียงการกระทำอันอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน อีกทั้งยังเป็นการต่อต้าน และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี