ประกาศรับสมัครผู้รับทุนการศึกษา “เพชรราชภัฏ” ประเภททุนยกเว้นค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง รับสมัครผู้รับทุนการศึกษา “เพชรราชภัฏ” ประเภททุนยกเว้นค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566


            ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ได้มอบทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาประเภทยกเว้นค่าเล่าเรียน ภายใต้ชื่อทุน “เพชรราชภัฏ” จำนวน 50 ทุน เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่องค์พระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศและเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่ประสงค์จะเข้ามาศึกษาต่อในสาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในปีการศึกษา 2566 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในคราวประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 นั้น จึงประกาศรับสมัครผู้รับทุนการศึกษา “เพชรราชภัฏ” ประเภททุนยกเว้นค่าเล่าเรียน สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> CLICK

ทุนเพชรราชภัฏ2566