ขอเชิญสมัครหรือเสนอชื่อผู้อำนวยการส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

                       ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 014/2565 ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการสรรหาบุคคลตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2554 นั้น เพื่อให้การดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการฯ จึงออกประกาศ เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดังรายละเอียด

Download 1.ประกาศสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ

Download 2.ใบสมัคร 

Download 3.แบบประวัติ

Download 4.แบบเสนอชื่อ

 

1.ประกาศสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ