ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการพิจารณาที่พักอาศัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการพิจารณาที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย

          ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพรบุรี ประกาศที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรว่าง เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2565 โดยมีผู้ยื่นความจำนงขอที่พักอาศัย จำนวน 20 คน นีั้น

          คณะกรรมการสวัสดิการที่พักอาศัย ได้ประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 ตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย โดยมีผลการพิจารณาสรุป ดังนี้

          ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลดประกาศ

660116ผลการพิจารณาที่พักอาศัย