ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 รอบสอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 รอบสอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์)


        ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2565 กำหนดให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 ของผู้สมัครรอบสอบคัดเลือก (สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์) ในวันอาทิตย์ ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2566

        จึงประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประเภทสอบคัดเลือก ดังเอกสารแนบ 1 ขอให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบเข้าสอบคัดเลือกในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ อาคาร 23 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยสอบข้อเขียนตั้งแต่เวลา 9.00 ถึง 12.00 น. สามารถตรวจสอบห้องสอบได้ที่เอกสารแนบ 1 และสอบสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ คณะต้นสังกัดที่ผู้สมัคร สมัครเข้ารับการคัดเลือก รายละเอียดการสอบตามเอกสาร 2

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

 

#ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน