สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบรับสมัครนักศึกษาระดับคณะในส่วน Back Office”

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบรับสมัครนักศึกษาระดับคณะในส่วน Back Office”


           สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบรับสมัครนักศึกษาระดับคณะในส่วน Back Office” ให้กับประธานสาขาวิชาและบุคลากรสายสนับสนุน ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. และวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 (ห้อง 17126) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ประธานสาขาวิชาและบุคลากรสายสนับสนุน สามารถใช้ระบบรับสมัครในส่วน Back Office ได้

รายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

 

#ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน