ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564


            ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะดำเนินการสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 59 มาตรา 31 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย ชั้น สาขาวิชา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2550 ข้อ 15 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการพิจารณาให้ปริญยากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 จึงกำหนดรายละเอียดประกอบการสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้

          ประกาศฯ เรื่อง การสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564

          ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์

          ปฏิทินดำเนินการสรรหาผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์

          แบบเสนอชื่อผู้สมควรให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564

 

#ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน