ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


          ตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครบวาระการดำรงตำแหน่ง เพื่อให้การดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 วรรคสี่และมาตรา 17 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับข้อ 6 วรรคสอง และข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2554 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 และคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 003/2566 สั่ง ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 และมติการประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันอังคาร ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566 จึงออกประกาศกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

          ดาวน์โหลดประกาศ | แบบเสนอชื่อ นายกสภาฯ

  สรรหานายกสภาฯ