ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


              ตามที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2566 เพื่อให้การดำเนินการสรรหาเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ในสถาบันอุดมศึกษาที่ออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2564 และเพื่อให้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามข้อบังคับฯ อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2554 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 004/2566 สั่ง ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 และมติคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2566 จึงออกประกาศฯ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

          ดาวน์โหลดประกาศ | แบบเสนอชื่อ กรรมการสภาฯ

สรรหากรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ