ขอเชิญสมัครหรือเสนอชื่อผู้อำนวยการส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 22/2562 ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการสรรหาบุคคลตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ขอเชิญสมัครหรือเสนอชื่อผู้อำนวยการส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Download แบบเสนอชื่อ 
Download ใบสมัครเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการ

acad63