ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2566


            ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษา เข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2566 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 12 มีนาคม 2566 แล้วนั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ดำเนินการจัดทำผลการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบสอบคัดเลือก ดังรายชื่อในเอกสารแนบ ขอให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศดำเนินการยืนยันสิทธิ์ และชำระเงินได้ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://reg.pbru.ac.th ซึ่งสามารถศึกษาวิธีการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อได้ที่เว็บไซต์ข้างต้นที่เมนูคู่มือการใช้งาน หัวข้อที่ 2.4.3 ยืนยันสิทธิ์/รายงานตัว (หน้า 22-24)

          อนึ่ง ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก สามารถศึกษารายละเอียดและวิธีการรายงานตัวได้ที่ https://reg.pbru.ac.th ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เพื่อเตรียมรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ในวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2566

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

 

#ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน