ประกาศเลือกตั้งสภาคณาจารย์ฯ ประเภทผู้แทนคณาจารย์(สายวิชาการ) และประเภทผู้แทนข้าราชการ (สายสนับสนุน)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ (สายวิชาการ) และประเภทผู้แทนข้าราชการ (สายสนับสนุนวิชาการ)

          ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566  มีผู้สมัครและได้รับการเลือกตั้งไม่ครบตามจำนวนที่ประกาศรับสมัคร จึงได้จัดการเลือกตั้งครบตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การกำหนดจำนวนสัดส่วนของคณะกรรมการแต่ละประเภทในสภาคณาจารย์และข้าราชการ ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563 
          ตำแหน่งและจำนวนที่มีการเลือกตั้ง
               1. ประเภทผู้แทนคณาจารย์ (สายวิชาการ)  จำนวน 4 คน
               2. ประเภทผู้แทนข้าราชการ (สายสนับสนุนวิชาการ)  จำนวน 3 คน

          ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2569

ดาวน์โหลดประกาศ

กำหนดการ
– รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 – 27 เมษายน พ.ศ. 2566 (ใช้เมล @mail.pbru.acth ในการสมัคร)
– ประกาศรายชื่อผู้สมัคร และรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
– ลงคะแนนเลือกตั้ง  ในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566  ตั้งแต่เวลา 9.00 – 14.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าห้องประชุมสันต์ธรรมบำรุง อาคารคณะวิทยาการจัดการ

และนับคะแนนเมื่อสิ้นสุดการลงคะแนน

– ***กรณีผู้สมัครแต่ละประเภทที่มีคุณสมบัติถูกต้อง มีจำนวนเท่ากับหรือน้อยกว่าจำนวนที่รับสมัคร มหาวิทยาลัยจะประกาศให้เป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแต่ละปรเภท โดยไม่ต้องมีการเลือกตั้ง

1. สมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ (สายวิชาการ)
https://forms.gle/icrBCBeVuzijqpUQA

2. สมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนข้าราชการ (สายสนับสนุน)
https://forms.gle/JF4JAbZCjpa4ZgPV7

660410ประกาศเลือกตั้งสภาคณาจารย์ฯ