รายงานวิเคราะห์ผลการประเมิน (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมาตรการส่งเสริมคุณภาพและความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานวิเคราะห์ผลการประเมิน (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมาตรการส่งเสริมคุณภาพและความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

DOWNLOAD |  BACK

รายงานวิเคราะห์ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2565