การขับเคลื่อนจริยธรรม ปีงบประมาณ 2566

การขับเคลื่อนจริยธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 012/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานปฏิบัติ Do’s & Don’ts

Do’s & Don’ts การปฏิบัติตนของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือกิจกรรมเสริมสร้าง ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน