ประกาศเจตนารมย์นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ปีงบประมาณ 2566

การประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No gift policy)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี