การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ปีงบประมาณ 2566

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เดินหน้าสานต่อนโยบาย NO GIFT POLICY ผ่านการประชุมบุคคลากรมหาวิทยาลัย ในวันที่ 21 ธันวาคม 2565 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2566