กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓–๒๕๖๔ รวม ๔ ภาค

กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓–๒๕๖๔ รวม ๔ ภาค


            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานครและ ส่วนภูมิภาค และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคกลาง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้องประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น. ตามลำดับ

๒. นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น. ตามลำดับ

๓. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์

          ๓.๑ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น. ตามลำดับ

          ๓.๒ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคใต้ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น. ตามลำดับ

ดาวน์โหลดประกาศ >> CLICK

กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓–๒๕๖๔ รวม ๔ ภาค