ประกาศรายชื่อผู้สมัครสภาคณาจารย์และข้าราชการ พร้อมหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสภาคณาจารย์และข้าราชการ พร้อมหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร

         ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดให้มีการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีฯ ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2566 คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติถูกต้อง พร้อมหมายเลขประจำตัวผู้สมัครดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

          โดยมีกำหนดการเลือกตั้งในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ระหว่างเวลา 9.00 – 14.00 น.  ณ บริเวณหน้าห้องสันต์ธรรมบำรุง อาคารคณะวิทยาการจัดการ และจะนับคะแนนเมื่อสิ้นสุดการลงคะแนน

660501ประกาศรายชื่อผู้สมัครสภาคณาจารย์ฯ