ประกาศการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เป็นคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เป็นคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

           ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เป็นคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นั้น เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีว่าด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 ข้อ 11 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ (https://www.pbru.ac.th/pbru/) หากรายชื่อของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งขาดหายไป ขอให้ทักท้วงได้ที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ห้อง LC 303) ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลด

การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เป็นคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ