ประกาศเรื่องการฝึกซ้อมพิธีการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง การฝึกซ้อมพิธีการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564


              ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2563-2564 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 24 สิงหาคม 2566 และกำหนดการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรในระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2566 นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงกำหนดรายละเอียดการรับรายงานตัวบัณฑิตเพื่อเข้าฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ดังนี้

เข้าสู่เว็บไซต์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี https://pbru.ac.th/parinya/

ดาวน์โหลดประกาศ >> CLICK

ประกาศเรื่องการฝึกซ้อมพิธีการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564