ประกาศผลการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ (สายวิชาการ) และประเภทผู้แทนข้าราชการ (สายสนับสนุนวิชาการ)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ (สายวิชาการ) และประเภทผู้แทนข้าราชการ (สายสนับสนุนวิชาการ)

         ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2566  ระหว่างเวลา  09.00 – 14.00 น. และนับคะแนนสิ้นสุดแล้ว จึงประกาศผลเลือกตั้งฯ ดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

660510ประกาศผลเลือกตั้งสภาคณาจารย์ฯ