ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรายงานตัวและแนวปฏิบัติการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรายงานตัวและแนวปฏิบัติการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1)


           ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ข้อ 18 ประจำปีการศึกษา 2566 ในรอบโควตาพิเศษและโครงการต่างๆ รอบเรียนดีและความสามารถพิเศษ รอบสอบคัดเลือก รอบรับตรงอิสระ และรอบรับสมัครผ่านระบบ TCAS ไปแล้วนั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่ง ที่ 1334/2564 จึงประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวและแนวปฏิบัติการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1) ดังรายละเอียดและเอกสารแนบท้ายต่อไปนี้

          1. ผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้าย 1 ให้ดำเนินการส่งเอกสารรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ https://reg.pbru.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2566

          2. ศึกษาขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการรายงานตัวอย่างละเอียด ตามเอกสารแนบท้าย 2

          3. นำเอกสารและหลักฐานฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันตัวตนในการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนั
]