ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ “รอบเด็กดีมีที่เรียน” ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ “รอบเด็กดีมีที่เรียน” ประจำปีการศึกษา 2567


            ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 บัดนี้โดยกำหนดให้มีการคัดเลือกนักศึกษาเมื่อวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 (สอบสัมภาษณ์/สอบความสามารถพิเศษ/Portfolio/หรือตามที่สาขาวิชากำหนด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี) และประมวลผลการคัดเลือกเรียบร้อยแล้วนั้น จึงมีกำหนดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี “รอบเด็กดีมีที่เรียน” ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ประกอบไปด้วย 2 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. และสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) 2. กลุ่มหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ทุกสาขาวิชา) ขอให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ ดำเนินการยืนยันสิทธิ์และชำระเงินภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ถึง วันที่ 3 กันยายน 2566 โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://reg.pbru.ac.th ซึ่งสามารถศึกษาวิธีการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อได้ที่เว็บไซต์ข้างต้น โดยเลือกเมนู “คู่มือการใช้งาน” หัวข้อที่ 2.4.3 ยืนยันสิทธิ์/รายงานตัว (หน้า 22-24)

          อนึ่งผู้ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้วให้ติดตามกำหนดรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ในวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2567 ที่ https://reg.pbru.ac.th

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

 

#ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน