การเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลฯ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล จากผู้แทนบุคลากรประเภทวิชาการ และจากผู้แทนบุคลากรประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (สายสนับสนุน)ดาวน์โหลดประกาศ >> CLICK

660825ประกาศการเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร (MS Word)>> CLICK


ดาวน์โหลดใบสมัคร (PDF) >> CLICK

ใบสมัครเข้ารับการเลือกตั้งกก.บริหารงานบุ