ประกาศแนวปฏิบัติและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ รร.สาธิตฯ พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แนวปฏิบัติและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลดประกาศ

630925ประกาศม-แนวปฏิบัติและวิธีการประเมินสายวิชากรโรงเรียนสาธิต