ประกาศเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ รร.สาธิตฯ พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลดประกาศ

630925ประกาศม-เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำสายวิชากรโรงเรียนสาธิต