ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีคำนวณภาระงานขั้นต่ำของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ รร.สาธิตฯ พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีคำนวณภาระงานขั้นต่ำของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลดประกาศ

630925ประกาศม-หลักเกณฑ์และวิธีคำนวณภาระงานขั้นต่ำสายวิชากรโรงเรียนสาธิต