ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุพนักงานราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุพนักงานราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง หล