ประกาศ เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีไม่รักษาสภาพติดต่อกันเกิน 2 ภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีไม่รักษาสภาพติดต่อกันเกิน 2 ภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

          ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวด 9 ข้อ 41.4 ความว่า “นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีที่ไม่รักษาสภาพนักศึกษาติดต่อกันเกิน 2 ภาคการศึกษา” ซึ่งบัดนี้ การจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และมีนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า จำนวน 3 ราย ซึ่งไม่รักษาสภาพนักศึกษาติดต่อกันเกิน 2 ภาคการศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวด 9 ข้อ 41.4

ดาวน์โหลดประกาศ