ประกาศ เรื่อง การติดตามสภาพการเป็นนักศึกษาของนักศึกษา กรณีไม่รักษาสภาพนักศึกษาติดต่อกันเกิน 2 ภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เรื่อง การติดตามสภาพการเป็นนักศึกษา ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรณีไม่รักษาสภาพนักศึกษาติดต่อกันเกิน 2 ภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

            ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวด 9 ข้อ 41.4 ความว่า “นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีที่ไม่รักษาสภาพนักศึกษาติดต่อกันเกิน 2 ภาคการศึกษา” ซึ่งบัดนี้ การจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ได้เสร็จสิ้นลงแล้วและมีนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 8 ราย ซึ่งไม่ รักษาสภาพนักศึกษาติดต่อกันเกิน 2 ภาคการศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวด 9 ข้อ 41.4 ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงออกประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง การติดตามสภาพการเป็นนักศึกษา ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรณีไม่รักษาสภาพนักศึกษาติดต่อกันเกิน 2 ภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศทั้ง 8 ราย ติดต่อกลับมายังสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามหมายเลขโทรศัพท์ 0-3270-8607ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 หากครบระยะเวลาตามกำหนด และนักศึกษายังไม่ได้ติดต่อกลับมา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะดำเนินการประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาต่อไป

ดาวน์โหลดประกาศ