ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2566

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พ.ศ. 2566


         ดาวน์โหลดระเบียบฯ

ระเบียบกองทุนฯ 2566