ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2566

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ว่าด้วย การจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2566


         ดาวน์โหลดระเบียบฯ

ระเบียบลูกจ้างชาวต่างประเทศ 2566