ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับ บุคลากรประจำการ ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับ บุคลากรประจำการ ประจำปีการศึกษา 2567


          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กำหนดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคนอกเวลาปกติ หลักสูตร 4 ปี ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลากรประจำการ (เรียนวันเสาร์–อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

        สนใจสมัครได้ที่ https://reg.pbru.ac.th

 

#ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน