ข้อบังคับว่าด้วย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์

1. ข้อบังคับว่าด้วย การอุทธรณ์และการร้องทุ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ว่าด้วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลดข้อบังคับ

ข้อบังคับโรงเรียนสาธิต พ.ศ. 2566