ข้อบังคับว่าด้วย การบริหารศูนย์การศึกษา

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ว่าด้วย การบริหารงานศูนย์การศึกษานานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖

ดาวน์โหลดข้อบังคับ