ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบครูเพชรราชภัฏ 2 ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบครูเพชรราชภัฏ 2 ประจำปีการศึกษา 2567


             ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2566 กำหนดให้วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2567 เป็นวันสิ้นสุดการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย พลศึกษา การประถมศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ภาษาไทย และสังคมศึกษา แต่เนื่องจากยังมีผู้สนใจมีความประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และแผนรับสมัครในบางสาขาวิชายังสามารถรับเพิ่มเติมได้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจและมีความประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อ สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบครูเพชรราชภัฏ 2 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2567 ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้

1.การประถมศึกษา

2.เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

3.ภาษาไทย

4.สังคมศึกษา

          ทั้งนี้หากมีสาขาวิชาใดมีผู้สมัครและผ่านการคัดเลือกเต็มจำนวนตามแผนรับสมัครก่อนกำหนดการในประกาศ มหาวิทยาลัยจะปิดการรับสมัครในสาขาดังกล่าวก่อนกำหนดการในประกาศ ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อสามารถศึกษารายละเอียดกำหนดการได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

สนใจสมัครได้ที่ https://reg.pbru.ac.th/registrar/apphome.asp

ดาวน์โหลดประกาศ >> CLICK

#ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการฯ