ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบดำเนินการเดือนธันวาคม 2566 ถึง มกราคม 2567)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบดำเนินการเดือนธันวาคม 2566 ถึง มกราคม 2567)


            ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ ประจำปีการศึกษา 2567 (เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์) ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2566 กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 และมีกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทุกสิ้นเดือน และวันที่ 7 มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบดำเนินการเดือนธันวาคม 2566 – มกราคม 2567 ตามเอกสารแนบ ขอให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบ มารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวสามารถศึกษารายละเอียดแนวปฏิบัติ และขั้นตอนการรายงานตัวได้ในวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ที่ https://reg.pbru.ac.th

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

 

#ข่าวจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน