ประกาศกำหนดการเปิด–ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 3/2566 (ภาคฤดูร้อน)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง กำหนดการเปิด–ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 3/2566 (ภาคฤดูร้อน)


           เพื่อให้การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์ในการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาที่ 3/2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง กำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 3/2566 (ภาคฤดูร้อน) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงเห็นสมควรให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง กำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 3/2566 (ภาคฤดูร้อน) ดังนี้

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

 

เว็บไซต์ลงทะเบียน https://reg.pbru.ac.th/register/home

#ข่าวจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน