ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

          ตามที่ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการรับสมัครและให้เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม – 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครและเสนอชื่อแล้ว คณะกรรมการสรรหาคณบดีได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 จึงประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

DOWNLOAD ประกาศฯ 

1709085596