สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ได้ให้บริการวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยแก่ประชาชน ตำบลต้นมะม่วง จังหวัดเพชรบุรี

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ได้ให้บริการวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยแก่ประชาชน ตำบลต้นมะม่วง จังหวัดเพชรบุรี

         วันที่ 1 มีนาคม 2567 นักเรียนแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 3 ได้ออกบริการวิชาการ ซักประวัติตรวจร่างกายวินิจฉัยโรคทางการแพทย์แพทย์แผนไทย ทำหัตถการ ได้แก่ การนวด ประคบสมุนไพร การแช่เท้าสมุนไพร และให้คำแนะนำแก่ประชาชนตำบลต้นมะม่วง จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้โครงการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้สถานการณ์จริงเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้การแพทย์แผนไทยและสปาท่องเที่ยวสุขภาพ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในชุมชน เกิดการต่อยอดองค์ความรู้ ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ อีกทั้งยังเป็นการบริการวิชาการแก่ประชาชนทั่วไปโดยมีผู้เข้ารับการบริการด้านการแพทย์แผนไทย จำนวน 47 คน