สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการ ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) (วศ.บ.) 4 ปี โดยคณะกรรมการ ดังนี้
      1. คุณมานิตย์ กู้ธนพัฒน์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ วิชาชีพ)
      2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุริยา พันธ์โกศล (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
      3. อาจารย์เจิมธง ปรารถนารักษ์ (ประธานหลักสูตร)
      4. นายธนะเมศฐ์ รัตนมงคลนันต์ (ผู้ใช้บัณฑิตในสาขา)
      5. นางสาวศรัณยา อยู่สุข (ผู้ใช้บัณฑิตในสาขา)
      6. นางสาวน้ำผึ้ง ใจกล้า (ศิษย์เก่าในสาขา)
      7. นางสาวกฤษณา รักษาราช (ศิษย์เก่าในสาขา)
      8. นายนพดล หมื่นศรี (ผู้เรียนในสาขา)
      9. นางสาวดวงกมล แมลงทับ (ผู้เรียนในสาขา)
      10. อาจารย์ ดร.จุติพร อินทะนิน (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
      11. อาจารย์ชลีดล อินยาศรี (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 16