ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

          ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะดำเนินการสรรหากรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องดำเนินการให้เป็นไปตามความในมาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้

สามารถเสนอชื่อได้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม – ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

DOWNLOAD ประกาศฯและเอกสารที่เกี่ยวข้อง | DOWNLOAD แบบเสนอชื่อ

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย