ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การบริหารนวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมบริการ พ.ศ. 2567

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ว่าด้วย  การบริหารนวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมบริการ พ.ศ. 2567

ดาวน์โหลดข้อบังคับ

ข้อบังคับ วิทยาลัยนวัตกรรมอาหาร 2567