สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย นำนักศึกษาเรียนรู้กระบวนการผลิตภัณฑ์สมุนไพรและแนวทางในการดำเนินธุรกิจ จากหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
นำนักศึกษาเรียนรู้กระบวนการผลิตภัณฑ์สมุนไพรและแนวทางในการดำเนินธุรกิจ จากหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ

         อาจารย์ ดร.กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์ ประธานสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เรียนรู้กระบวนการผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรระดับโรงงานอุตสาหกรรม
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 ณ บริษัท กรีนฉัตร เนเจอรัล เฮิร์บ (ประเทศไทย) จำกัด ตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

          การลงพื้นที่เรียนรู้สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้วิชาการ วิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผ่านการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือและศูนย์เรียนรู้นอกมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตภัณฑ์สมุนไพร และแนวทางในการดำเนินธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร จากผู้มีประสบการณ์ยาวนานในการดำเนินธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมและสมุนไพร

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี