ผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการให้ความรู้การดำเนินงานห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว

ผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการให้ความรู้การดำเนินงานห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว

       อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธ์ุ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.มธุรส ปราบไพรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมจรรยาบรรณด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เมื่อวันก่อนนี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพล สุขเจริญพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ให้การต้อนรับ

       การจัดโครงการอบรมครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว ตลอดจนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของทั้ง 2 มหาวิทยาลัยในการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว มีเนื้อหาในด้านความสําคัญของห้องสมุดสีเขียว การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียวและการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การให้บริการที่มีที่คุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดหาและการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม สาระสำคัญด้านอื่น ๆ ตามนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของชมรมห้องสมุดสีเขียว รวมถึงการเตรียมความพร้อมก่อนตรวจประเมิน (ต่ออายุ)

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี